Overig

Persoonlijke benadering
Nyenborgh Group
Professionele dienstverlening

Verantwoord ondernemen

Mandatis Claims en Services Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mandatis Claims en Services BV maakt afspraken met haar leveranciers om zoveel mogelijk digitaal te werken. Op deze wijze probeert MCS het papierverbruik terug te dringen. Daarnaast zamelt MCS haar afval gescheiden in.

Bij de aanschaf van voertuigen wordt rekening gehouden met de CO2 uitstoot. Medewerkers werkzaam op de vestigingen in Oldenzaal en Rotterdam worden gestimuleerd zoveel mogelijk per fiets of openbaar vervoer naar het werk te komen. Er is een mogelijkheid tot thuiswerken gefaciliteerd.

Fraudebeleid

Vertrouwen is een belangrijke pijler in de relatie tussen ons en onze klanten. Toch weten we dat er altijd een kans bestaat dat klanten misbruik van dit vertrouwen maken. Wij doen actief aan fraudebestrijding om deze misstanden aan te pakken zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van kwaadwillenden.

Wat verstaan we onder fraude

De definitie van fraude : “Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft”.
Voorbeelden zijn:

 • Verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie of informatie bewust achterhouden

 • Liegen over de oorzaak van een schade

 • Nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen

 • Een hoger bedrag opgeven dan de werkelijk geleden schade

 • Een schade in scéne zetten

Wat doen we om fraude te voorkomen

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims voeren we diverse controles uit. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om nader onderzoek te doen. Wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude informeren wij de betreffende verzekeraar. Zij zullen het onderzoek dan overnemen.

Welke maatregelen kunnen er worden genomen ingeval van fraude

 • De verzekering wordt opgezegd, dat kan ook gelden voor andere verzekeringen;

 • De schade wordt niet vergoed;

 • Een uitgekeerde schade wordt teruggevorderd;

 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie;

 • De fraudeur wordt op een interne incidentenlijst geplaatst;

 • De fraude wordt gemeld bij de Stichting CIS, die een incidentenregistratie bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd.

We moeten optreden tegen fraudeurs ! Dat zijn we verplicht!
Daarom voeren we een actief fraudebeleid en nemen we consequenties tegen elke vorm van fraude.

Klachten

Uiteraard doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden. Laat het ons weten, dan kunnen wij er iets aan doen. U kunt u sturen naar: info@mandatis.nl

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u in de hoedanigheid van particulier uw klacht omtrent een financiële dienst of financieel product indienen bij
 • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

 • Postbus 93257
 • 2509 AG DEN HAAG
Mandatis overig klachten

Conflicterende situaties

Procedure voor (mogelijk) conflicterende situaties:
Binnen onze groep voeren wij zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigd agent uit. Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. Onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening.

Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding tussen onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten, dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in ons elektronisch organisatiehandboek.
Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar.
Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:
 • wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten;
 • de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • indien de in ons elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf;

 • beslissingen om af te wijken van de in het elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:

  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf;
  • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.

   

 • de beslissing c.q. toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd.

Werken bij Nyenborgh Group

Voor een overzicht van alle actuele vacatures kunt u kijken op de website van de Nyenborgh Group

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: