Skip to main content

Overig

Persoonlijke benadering
Nyenborgh Group
Professionele dienstverlening

Verantwoord ondernemen

Mandatis Claims en Services Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mandatis Claims en Services BV maakt afspraken met haar leveranciers om zoveel mogelijk digitaal te werken. Op deze wijze probeert MCS het papierverbruik terug te dringen. Daarnaast zamelt MCS haar afval gescheiden in.

Bij de aanschaf van voertuigen wordt rekening gehouden met de CO2 uitstoot. Medewerkers werkzaam op de vestigingen in Oldenzaal en Rotterdam worden gestimuleerd zoveel mogelijk per fiets of openbaar vervoer naar het werk te komen. Er is een mogelijkheid tot thuiswerken gefaciliteerd.

Fraudebeleid

Vertrouwen is een belangrijke pijler in de relatie tussen ons en onze klanten. Toch weten we dat er altijd een kans bestaat dat klanten misbruik van dit vertrouwen maken. Wij doen actief aan fraudebestrijding om deze misstanden aan te pakken zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van kwaadwillenden.

Wat verstaan we onder fraude

De definitie van fraude : “Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft”.
Voorbeelden zijn:

 • Verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie of informatie bewust achterhouden

 • Liegen over de oorzaak van een schade

 • Nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen

 • Een hoger bedrag opgeven dan de werkelijk geleden schade

 • Een schade in scéne zetten

Wat doen we om fraude te voorkomen

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims voeren we diverse controles uit. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om nader onderzoek te doen. Wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude informeren wij de betreffende verzekeraar. Zij zullen het onderzoek dan overnemen.

Welke maatregelen kunnen er worden genomen ingeval van fraude

 • De verzekering wordt opgezegd, dat kan ook gelden voor andere verzekeringen;

 • De schade wordt niet vergoed;

 • Een uitgekeerde schade wordt teruggevorderd;

 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie;

 • De fraudeur wordt op een interne incidentenlijst geplaatst;

 • De fraude wordt gemeld bij de Stichting CIS, die een incidentenregistratie bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd.

We moeten optreden tegen fraudeurs ! Dat zijn we verplicht!
Daarom voeren we een actief fraudebeleid en nemen we consequenties tegen elke vorm van fraude.

Klachten

Uiteraard doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden. Laat het ons weten, dan kunnen wij er iets aan doen. U kunt u sturen naar: info@mandatis.nl

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u in de hoedanigheid van particulier uw klacht omtrent een financiële dienst of financieel product indienen bij
 • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

 • Postbus 93257
 • 2509 AG DEN HAAG
Mandatis overig klachten

Conflicterende situaties

Procedure voor (mogelijk) conflicterende situaties:
Binnen onze groep voeren wij zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigd agent uit. Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. Onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening.

Er is een duidelijke scheiding in de bedrijfsprocessen, de verantwoordelijkheden en in taken.
Indien zich een situatie voordoet waarbij er sprake is van een conflicterende situatie tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar, dan mogen medewerkers van het volmachtbedrijf of het bemiddelingsbedrijf daarin niet zelfstandig een beslissing nemen.
De kwestie dient aan de directie van onze groep te worden voorgelegd.
De directie neemt een beslissing, conform het protocol, waarin het belang van de klant centraal staat.
De beslissing wordt aan betrokkenen meegedeeld en wordt vastgelegd.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

De belangen van onze klanten staan in onze dienstverlening centraal. Het beloningsbeleid dient dat te stimuleren en te ondersteunen Om dit te realiseren is van belang dat ons beloningsbeleid zodanig is ingericht dat het bijdraagt aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de juiste medewerkers, zodat we onze klanten goed kunnen bedienen.

Wij zorgen voor een beheerst beloningsbeleid zodat onze medewerkers geen (foutieve) prikkels ervaren die het klantbelang op enigerlei wijze kan schaden. Daarom ontvangen onze medewerkers een vast marktconform salaris wat niet afhankelijk is van het aantal of soort financiële producten die onze medewerker(s) adviseren. Komt het vaste salaris in aanmerking voor een verhoging, dan geldt daarvoor ook dat deze niet afhankelijk is van het aantal of soort geadviseerde producten.

Toekennen van beloningen

Het uitgangspunt van de vaste beloning is een combinatie van relevante werkervaring, werk- en denkniveau, en (organisatorische) verantwoordelijkheden die de betreffende medewerker heeft. De vaste beloning van medewerkers wordt toegekend op basis van een vooraf vastgesteld functieprofiel, opleidingsniveau, competenties en het aantal jaren relevante werkervaring.

Minstens eenmaal per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de leidinggevende en de medewerker over het functioneren. Hier worden eerder gemaakte afspraken geëvalueerd. Dit gaat zowel over vakinhoudelijke- als persoonlijke doelstellingen / afspraken. Dit functioneringsgesprek vormt het uitgangspunt voor toekenning van een mogelijke salarisverhoging.

Het beloningspakket wordt bij indiensttreding vastgesteld en bestaat uit meerdere elementen. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn een basissalaris (vaste beloning per maand), vakantiegeld (8%), vakantiedagen, en een reiskostenvergoeding (0.19 cent per km). Daarnaast bestaat het beloningspakket uit een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, auto v.d. zaak en een telefoon, afhankelijk van de te bekleden functie.

Wettelijk kader

Wij voldoen met ons beloningsbeleid aan de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten die er op toeziet dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.

Op grond van artikel 1:120 Wet financieel toezicht dient expliciet te worden vermeld hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer ontvangen en welk bedrag de onderneming in totaal heeft uitgekeerd aan variabele beloningen. Beide komen binnen onze onderneming niet voor.

Werken bij Nyenborgh Group

Voor een overzicht van alle actuele vacatures kunt u kijken op de website van de Nyenborgh Group